Поземлен имот, с. Волуяк, Столична община - оферта №3297

Тип на имота Поземлен имот
Площ m2 14 390
Възможност за лизинг Да | виж схемата »

Новообразувана нива с площ 14.390 дка, 4 категория, местност "Полето", с. Волуяк, Столична община, Област София, ЕКАТТЕ 12084, представляваща поземлен имот.

Поземленият имот се намира на около 10 км. от идеалния център на град София в западните покрайнини на града. Теренът е на втора линия на бул. Европа, и граничи с регулационната линия на кв. Република. Теренът е с добра транспортна достъпност за МПС.

В имота няма съществуващи сгради и постройки и не е обременен сервитутно или от съществуващи или проектни технически мрежи и проводи. По предвиждания на Общия градоустройствен план с измененията от м.12, 2008, теренът попада в зона с плътност на застрояване до 60% и озеленяване до 30%.

Имотът е подходящ за изграждане на сгради с обществено предназначение - складове, магазин, офиси, паркинг, др. Добра техническа възможност за свързване към съществуващи електропоровод, питеен водопровод, канализация, достъп до път.

Заедно с посочения имот в местността “Полето” могат да бъдат закупени от Интерлийз други парцели, разположени в съседство, общата площ на имотите надвишава 50 дка.

325,000.00 евро без ДДС

Изтегли подробна информация

Лица за контакт

Ренета Пергелова GSM: +359 877 067 330, reneta.pergelova@ubb.bg

Владимир Тодораков GSM: +359 882 882 653, vladimir.todorakov@ubb.bg


Форма за контакт


Вашето име:

Вашият e-mail адрес:

Вашият телефон:

Относно:

Вашето запитване:

Генерирай нов код