Оферта №5455

Поземлен имот, Пловдив, Остромила

Офертна цена: 99,549.00 евро без ДДС

1 2
Тип на имота: Нива
Площm2:: 4550
Лизинг Да
Описание:
Поземлен имот в землището на гр. Пловдив. с идентификатор № 56784.386.79, с начин на трайно ползване – НИВА, с площ от 4.550 дка, четвърта категория на земята, съставляващ имот № 106079, имот 79 от масив 106 в местността Чаир тарла – Остромила – юг, ЕКАТТЕ 59238.

Местоположение: Остромила - местност Чаир Тарла, Координати: 42.111209, 24.718515

Предимства: Подходящ за жилищно и промишлено строителство. Намира се в близост до жилищни обекти от едната страна и развита промишлена зона от другата (Коматевско шосе). Достъпът до имота е по полски път, като асфалтиран път има на разстояние под 1 км.

В имота не е изградена инженерна инфраструктура. Имотът е заграден от бетонна стена от север.


Лица за контакт:
Ренета Пергелова, GSM: +359 877 067 330, e-mail: reneta.pergelova@ubb.bg
Владимир Тодораков, GSM: +359 882 882 653, e-mail: vladimir.todorakov@ubb.bg